Přihlásit se
Český a římský král Václav IV.
doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu

Český a římský král Václav IV. doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu

Předmětem širšího výzkumu projektu Český a římský král Václav IV. je období vymezené na jedné straně koncem vlády císaře Karla IV., na straně druhé počátkem husitské revoluce, kdy ve státním svazku České koruny vládl po více než čtyři desetiletí král Václav IV. Václavovi bývá vytýkán nedostatek politických schopností, který byl osudový v době dramatických společenských zvratů a událostí. Ale přes to v Praze a v celém státním svazku České koruny byla tato desetiletí obdobím neobyčejného rozkvětu výtvarné kultury, která měla pozoruhodnou rezonanci na velké části evropského kontinentu, dokonce větší, než za časů Karla IV. Tato doba, v níž se formovaly předpoklady husitské revoluce, patří svým významem ke klíčovým obdobím historické identity české společnosti. Cílem projektu je vytvoření syntetického pohledu na uměleckou kulturu této epochy v jejím historickém a duchovním kontextu a také v širokých evropských souvislostech.

Projekt Český a římský král Václav IV. vznikl za podpory programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury - DG 16P02H054.

Cílem těchto stránek je předložení interaktivního průvodce po dějinách doby vlády krále Václava IV. Stránky obsahují odborné texty týkající se klíčových událostí a témat Václavovy vlády, a jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací dochovaných památek. Dále jsou zde představeny mapy, které zpřístupňují systematický přehled především panovnických fundací, královských cest, či politicko-hospodářské situace v Českých zemí.

Hlavní řešitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Řešitelé:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
PhDr. Hana Hlaváčková
PhDr. Jana Peroutková, Dis.
Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský Ph.D.
PhDr. Daniela Břízová Ph.D.