Český a římský král Václav IV.
Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.

Historie


Židovská menšina ve společnosti v době Václava IV.

Autor: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

V sociální struktuře českých zemí ve středověku hrály dosti významnou roli tzv. okrajové skupiny obyvatelstva, mezi nimiž dominovali Židé. Židé se neusazovali ve městech volně, ale žili pouze v ulici či čtvrti, jež jim byla vyhrazena; pouze výjimečně vzniklo zcela uzavřené ghetto.

Židé žili ve středověku prakticky ve všech českých královských městech a v mnohých městech poddanských. Hlavní uplatnění nalézali v hospodářství a peněžnictví. Židé měli ve středověku zvláštní společenské postavení, což vedlo k mnoha nevraživostem, pověrám a předsudkům. Bohatství mnohých Židů vyvolávalo zejména v pozdním středověku vlny násilí proti nim. Jednalo se doslova o pogromy, které se ve 14. a 15. století odehrávaly v řadě středoevropských a západoevropských měst. Zahynuly při nich tisíce lidí.

Mezi židovskými obcemi v Čechách měla mimořádné postavení obec staroměstská, jež hrála významnou roli i v evropském měřítku. Tvořilo ji na 120 domů a ústřední hřbitov. S touto obcí je spojen nejznámější protižidovský pogrom. Došlo k němu v roce 1389. Nedlouho před Velikonocemi toho roku procházel židovským ghettem kněz s oltářní svátostí. Židé se tehdy seběhli a pokřikovali na kněze rouhavá slova, házeli na něj kamení, vyrazili mu svátost z rukou. To vedlo ke srocení Staroměstských, kteří následně udeřili na Židy a sebrali jim jejich majetek. Následoval noční útok, kdy bylo zapáleno ghetto a dav zavraždil velké množství židovských obyvatel. Panovník potrestal Staroměstské vysokou pokutou. V hlavním městě se jednalo o jedinou násilnou akci proti židovské komunitě za celé 14. a 15. století. Ač nelze přehlédnout, že ve dvacátých letech 15. století bylo postavení židovské obce velmi delikátní, nedošlo k hromadnému vypovězení Židů z hlavního města. K tomu došlo až za Vladislava Jagellonského. 

Literatura


BOBKOVÁ Lenka: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b 1310 – 1402. Praha 2003
COHEN Mark: Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku. Praha 2013
CHAZAN Robert: Židé středověkého západního křesťanského světa (1000 –1500). Praha 2009
PĚKNÝ Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001
PUTÍK Alexandr: Olga Sixtová, Dějiny Židů v Čechách a na Moravě: Od počátků po emancipaci. Praha 2005

Fotografie


Žádné fotografie