Český a římský král Václav IV.
Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.

Historie


Anna Lucemburská

Autor: PhDr. Daniela Břízová, Ph.D.

Anna Lucemburská se narodila 11. 7. 1366 v Praze jako dcera Karla IV. a Alžběty Pomořanské v období rozkvětu dynastické lucemburské politiky usilující o politickou integraci nejvýznamnějších evropských rodů. Proto se nejprve měla stát manželkou bavorského vévody a rýnského falckraběte Albrechta I. z Wittelsbachu, později markraběte míšenského a lankraběte durynského Friedricha I. Svárlivého. V roce 1378 zaměřil Karel IV. své dynastické zájmy na Anglii. Budoucím manželem Anny se měl stát Richard II. Plantagenet (1367-1400), korunovaný na anglického krále v roce 1377. S tímto sňatkem byly spojeny zájmy nejen Koruny české a svaté říše římské římské,m ale i papeže Urbana VI., který se pokusil vytvořit proti papeži Klimentu VII. alianci, jejímž základem mělo být říšsko-anglické spojenectví.

Politická jednání přerušená Karlovou smrtí obnovil Václav IV. v roce 1380 a byla završena spojenckou smlouvou z 2. 5. 1381 obsahující i dohodu o volném pohybu a obchodu. 19. 1. 1382 byla Anna korunována anglickou královnou, od Richarda II. získala hrad Bristol, pozemkový majetek a desetinu ročních královských důchodů. V Anglii narážela na nepřátelství králových strýců, ale byla vnímána současníky jako usmiřovatelka v politických krizích, při potlačení selského povstání v roce 1381, v bojích Richarda II. s opozicí lordů v letech 1386-1388 i v jeho sporu s Londýnem v roce 1392.

Anna si přivedla na anglický dvůr početnou českou družinu a mezi Anglií a střední Evropou docházelo ke kulturní výměně, Bezdětná královna zemřela 7. 6. 1394 na následky moru a byla pochována v chrámu westminsterského opatství. Anna lucemburská, která si získala přízeň svých poddaných křesťanskou láskou a ušlechtilostí, se zapsala do anglických dějin jako Dobrá královna Anna.

Fotografie